"My Longing Eyes" Series

My Longing Eyes IV

34" x 41"  $1600

My Longing Eyes VI

34" x 41"  $1600


My Longing Eyes 8

16" x 20"  $425 (price includes frame)